Structuur van de club

GolfHolanda heeft haar missie, beleid en visie vastgelegd in dit document: Beleid GolfHolanda. Het bestuur is bevoegd wijzigingen in dit document aan te brengen en is verplicht daarna de leden ervan in kennis te stellen.

Missie

GolfHolanda tracht een no-nonsense golfclub te zijn:

 • die zich inspant om voor alle leden, beginnende en ervaren golfer, hoge en lage handicapper, aantrekkelijke wedstrijden en andere evenementen of activiteiten te organiseren, waarbij steeds een goede balans tussen prestatie en recreatie wordt nagestreefd;
 • waarbij de leden zich goed thuis voelen;
 • waarvoor de leden graag hun handen uit de mouwen steken (in bestuur of commissie) om de club draaiende te houden;
 • die zich bewust is van het belang van een goede samenwerking tussen de manager van de homecourse Vista Bella en club GolfHolanda en zich inspant om de relatie met de baan zo optimaal mogelijk te houden zonder daarbij de belangen van onze golfclub te schaden;
 • die een financieel gezonde basis nastreeft.

Beleid

GolfHolanda wordt in fysieke zin vormgegeven door een bestuur dat uit maximaal vijf leden bestaat en heeft haar intenties vastgelegd in 5 documenten : Algemeen Reglement, Taken en bevoegdheden van het bestuur, Beleid GolfHolanda, Wedstrijdorganisatie, Regels en Omgangsvormen.

GolfHolanda maakt haar missie waar door:

 • jaarlijks een zodanig wedstrijdprogramma samen te stellen dat alle leden in gelijke mate de kans krijgen om aan wedstrijden deel te nemen, waarbij er een goede balans zal zijn tussen het aantal ‘prestatiewedstrijden’ en het aantal ‘funwedstrijden’. Het wedstrijdprogramma moet zowel voor de beginnende golfer als voor de ervaren golfer voldoende mogelijkheden bieden om deel te nemen:
 • haar leden na afloop van de 19e hole tevreden huiswaarts te laten keren;
 • prioriteit te geven aan het behoud van zijn leden. De tevredenheid van de leden staat bij ons hoog in het vaandel;
 • een luisterend oor te bieden aan iedere geleding binnen GolfHolanda om een ieder zoveel mogelijk golfplezier te bieden;
 • haar vrijwilligers (bestuursleden, commissarissen en commissieleden) te koesteren, GolfHolanda wordt immers gedragen door die vrijwilligers.
  Voor het Bestuur worden vooral leden geselecteerd die een meer dan gemiddelde kennis van en interesse in de golfsport, de golfregels en/of het handicapsysteem hebben, dan wel zich bereid verklaren om zich de benodigde kennis eigen te maken en te onderhouden.
 • een nauwe samenwerking te bevorderen om het maximale rendement en resultaat uit de aanwezige expertise te behalen;
 • voor een goede communicatie en voorlichting naar de leden te zorgen via de e-mail;
 • de leden tijdig te informeren over de door hen georganiseerde activiteiten en andere voor de leden relevante zaken;
 • haar leden regelmatig informeren over wijzigingen in de golfregels en over het juist toepassen van de golfregels;
 • een goede relatie met Vista Bella na te streven, waarbij steeds naar een ‘win-win’ situatie wordt gestreefd. Wij gaan er van uit dat beide partijen er alles aan doen om elkaar te kunnen versterken;
 • jaarlijks een sluitende begroting op te stellen;
 • de contributies de komende jaren op ongeveer het huidige niveau te stabiliseren (behoudens sterk gewijzigde omstandigheden en in beginsel slechts te verhogen met een inflatiecorrectie)
 • te sturen op een eigen vermogen van minimaal € 4.000,00. ( excl. een eventuele reservering voor bijzondere activiteiten);
 • het werven van (Nederlandse) sponsoren om het financiële draagvlak te vergroten;
 • het organiseren van activiteiten die er primair op gericht zijn om de binding met de club te verhogen.

GolfHolanda maakt haar missie waar omdat:

 • haar leden primair meedoen voor de gezelligheid;
 • haar leden de uitgangspunten van de club onderschrijven en naleven. Fairplay en respect voor baan en medespelers dus;
 • de leden zo veel mogelijk de vrijwilligers behulpzaam zijn wanneer daar om gevraagd wordt;
 • onze leden er voor zorgen dat zij de stableford telling beheersen. Indien nodig worden zij door anderen na afloop van de wedstrijd geholpen met het doel dit in de toekomst zelf, zonder hulp te kunnen invullen. GolfHolanda kan per januari 2021 niet meer de handicapregistratie verzorgen, aangezien dit door invoering van het World Handicap Systeem volledig in handen is gekomen van de NGF. 
 • de leden tijdig hun verplichtingen nakomen.
 • OPM:  Het is de verantwoordelijkheid van de speler/speelster zelf dat hij/zij met de juiste handicap aan de wedstrijden deelneemt door het altijd invullen van de uitslag in de app golf.nl;

Visie

Welke relevante ontwikkelingen zien wij in de komende jaren? De verwachtingen voor de komende 3 jaren:

Het aantal leden zal niet of nauwelijks groeien. We willen wel voorzichtig aan doen met aanname van de 9 holers en ook niet verder door groeien boven de 150 leden.

Zowel de 9 holers als de 18 holers zijn onderdeel van GolfHolanda en dus even belangrijk in de benadering en de service.

Inschrijvingen groter dan aantal beschikbare starttijden.

Bij over-inschrijving is er geen plaats voor gastspelers.

Samenwerking: GolfHolanda is een voorstander van samenwerking met andere golfclubs zonder daarmee haar eigen uitgangspunten uit het oog te verliezen. GolfHolanda staat voor haar/zijn leden.