Beschrijving van de club 

Club de GolfHolanda is een informele organisatie van vrijwilligers, actief op het terrein van de golfsport.
De doelstelling van de club is het organiseren van golfwedstrijden voor de leden en het bevorderen van de onderlinge contacten tussen haar leden.
 

Bestuur

Het bestuur van GolfHolanda wordt gekozen tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) die jaarlijks rond maart wordt gehouden.

Per 13 mei 2023 bestaat het bestuur uit de volgende leden:

Franklin Monteban  – Voorzitter 
Reini Levink               – Secretaris
Henk Riep                   – Penningmeester 
Annette Rensen        – Festiviteiten en wedstrijden (elders)

 

 

Algemeen Reglement

Artikel 1: Club de GolfHolanda is een informele organisatie van vrijwilligers, actief op het terrein van de golfsport en doet dit onder de naam: GolfHolanda.

Artikel 2 : Doelstelling van de club : Het organiseren van golfwedstrijden voor de leden en het bevorderen van de onderlinge contacten tussen haar leden.

Artikel 3: Club de GolfHolanda heeft een administratieve structuur zoals die  is vastgelegd in 5 documenten: Algemeen Reglement,Taken en verantwoordelijkheden van het bestuur,Beleid GolfHolanda,Wedstrijdorganisatie,Regels en Omgangsvormen.

Artikel 4: Het bestuur van “ Club de GolfHolanda “ bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden.

Artikel 5: Het bestuur heeft als taak het besturen van “ Club de GolfHolanda “. De taken en verantwoordelijkheden van het bestuur zijn vastgelegd in het document: Taken en bevoegdheden Bestuur. Het bestuur is bevoegd dit document naar eigen inzicht aan te passen en dient na wijzigingen dit aan de leden kenbaar te maken.

Artikel 6: Omdat de primaire activiteit van de club het organiseren van wedstrijden voor haar leden is, wordt binnen het bestuur hier extra aandacht aan besteed en zijn de uitgangspunten vastgelegd in het document: Uitgangspunten Wedstrijdorganisatie. Het bestuur is bevoegd dit document aan te passen en dient na wijzigingen dit aan de leden kenbaar te maken.

Artikel 7: Besluitvorming is in principe gebaseerd op collegiaal bestuur zo nodig wordt besloten tot meerderheid van stemmen. De voorzitter heeft stemrecht en een beslissende stem bij het staken van de stemmem.

Artikel 8: Het bestuur vergadert zo dikwijls als zij dit nodig acht.

Artikel 9: Zo mogelijk worden bestuursleden ten minste drie dagen van te voren, steeds onder opgave van de te behandelen punten, ter vergadering opgeroepen.

Artikel 10: Indien twee bestuursleden zulks schriftelijk verzoeken, is de secretaris verplicht uiterlijk binnen 10 dagen een bestuursvergadering uit te schrijven. Schriftelijk is ook per e-mail.

Artikel 11: Voor het houden van bestuursvergaderingen moeten ten minste drie leden aanwezig zijn. Voor het nemen van besluiten moeten eveneens ten minste drie bestuursleden aanwezig zijn.

Artikel 12: Verkiezing bestuursleden:
Wanneer verkiezing van leden van het bestuur plaats moet vinden, dient de agenda van de algemene vergadering te vermelden: 
1. de naam van ieder aftredend bestuurslid en zijn functie in het bestuur; 
2. de mededeling of betrokkene zich herkiesbaar stelt; 
3. de door het bestuur voor de opengevallen of nieuwe plaats voorgestelde kandidaat, met waar vereist vermelding van de functie waarvoor de kandidaat wordt gesteld. 
4. Tien of meer leden kunnen tezamen tot zeven dagen voor de algemene vergadering kandidaten aandragen voor de opengevallen of nieuwe plaatsen in het bestuur. Deze kandidaatstelling dient voor bovengenoemd tijdstip schriftelijk bij de secretaris te zijn ingediend. De secretaris maakt het bericht van de kandidaatstelling zo spoedig mogelijk na ontvangst bekend. 
5. Indien voor een vacature slechts één kandidaat is voorgesteld, vindt geen stemming plaats en wordt de kandidaat geacht te zijn gekozen.

Artikel 13: Het Clubjaar is gelijk aan een kalenderjaar en eindigt op 31 december. Uiterlijk 3 maanden na afloop van het clubjaar wordt in een algemene ledenvergadering verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid.

Artikel 14: Hole In One, Eagle en Albatross
Voor een geslagen Hole In One wordt bij de prijsuitreiking € 50 uitgekeerd. Voor een Eagle is het bedrag € 25. Deze € 25 geldt ook voor een Albatross.

Artikel 15: Aansprakelijkheid
GolfHolanda kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schaden die door haar leden voor, tijdens of na afloop van de wedstrijden worden veroorzaakt. Zij wijst haar leden op de eigen verantwoordelijkheid en de aan de lidmaatschappen van de Nederlandse en Spaanse bond verbonden verzekeringsdekking. Het hebben van een van deze lidmaatschappen is een voorwaarde om lid te worden van GolfHolanda.

Van de leden van GolfHolanda wordt er van uitgegaan dat zij lid zijn van de Nederlandse Golf Federatie (NGF). Dit is verplicht sinds de invoering van het World handicap Systeem (WHS), omdat de NGF de enige partij is die de Handicap registratie bij houdt.

Met deze twee lidmaatschappen zijn de individuele leden verzekerd tegen de door het veroorzaakte schaden. (Al dan niet met een eigen risico per gebeurtenis). Er kan op geen enkele manier schade geclaimd worden bij het bestuur van de club de GolfHolanda.

 Artikel 16: Leden 
Iedereen kan lid worden van “ Club de GolfHolanda “. De club kent geen ballotage. De voertaal is Nederlands. Wel wordt van ieder lid verwacht zich volgens de etiquette van de golfsport en volgens normale sociale omgangsvormen te gedragen. Toelating gebeurt op volgorde van inschrijving en zolang nog niet het maximum van door het bestuur vastgestelde aantal leden is bereikt. Het bestuur heeft het recht van deze procedure af te wijken.

De club kent verschillende soorten leden:
– Spelende leden zijn personen die het recht hebben om te spelen en de clubcontributie betaald hebben en voldoen aan gestelde in artikel 15.
– Niet spelende leden zijn personen die lid van de club zijn en waarvan het bestuur op de hoogte is dat zij niet spelend zijn. Zij betalen normaal de clubcontributie, kunnen zitting hebben in commissies en hebben stemrecht. 
– Gastspelers zijn spelers die de mogelijkheid geboden kan worden om mee te spelen zolang er starttijden beschikbaar zijn. Uiterlijk 24 uur na sluiting van de inschrijving zijn gastspelers definitief ingedeeld. De indeling van de gastspelers mag niet ten koste gaan van spelende leden van GolfHolanda. 

Artikel 17: Regels en Omgangsvormen (zie ook apart document). 
Van elk lid wordt verwacht dat deze zich volgens de etiquette van de golfsport en volgens normale sociale omgangsvormen gedraagt. Hieronder wordt verstaan dat elke gedraging die het optimaal beleven van de golfsport schaadt niet geaccepteerd wordt. In het document Regels en Omgangsvormen zijn zowel de Golfregels als de regels opgesteld door Club de GolfHolanda vastgelegd. Het bestuur is bevoegd deze regels te wijzigen en dient na wijziging de leden hiervan in kennis te stellen. 

Artikel 18: Commissies.
Om de taken van de club uit te voeren kan het bestuur commissies instellen. Een commissies valt direct onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. 

Artikel 19: Leden betrokkenheid.
Op verzoek van het bestuur kan aan individuele leden gevraagd worden werkzaamheden voor de club te verrichten. Op de website worden de leden vermeld die deze werkzaamheden verrichten.

Artikel 20:  Daar waar in de documenten van GolfHolanda gesproken wordt in de Hij-vorm dient dit gelezen te worden als Hij of Zij. Waar gesproken wordt in de Haar- vorm dient waar van toepassing gelezen te worden in de Zijn-vorm. (De Club met haar leden / De Club met zijn leden)

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET BESTUUR

 Taak- en functieomschrijving voorzitter

De voorzitter is belast met de leiding van GolfHolanda, geeft leiding aan het bestuur, regelt de bestuursactiviteiten en treedt op als vertegenwoordiger en woordvoerder van het bestuur.
De voorzitter is het boegbeeld van GolfHolanda en draagt zorg voor externe contacten. De voorzitter leidt de vergaderingen. De voorzitter deelt zijn taken met de andere leden van het dagelijks bestuur.
De voorzitter stimuleert en coördineert  verenigingsactiviteiten.

Taak– en functieomschrijving secretaris

De secretaris is belast met de voornamelijk administratieve ondersteuning. Anderzijds organiseert en coördineert de secretaris de voortgang en verslaggeving van bestuursactiviteiten en de informatiestroom binnen GolfHolanda.

Taak- en functieomschrijving penningmeester

De penningmeester draagt zorg voor het financieel beheer van GolfHolanda en is verantwoordelijk voor de begroting en  het financieel jaarverslag. Daarnaast is de penningmeester belast met de bewaking van de tijdslijn die daarvoor moeten worden doorlopen. Hij of zij draagt zorg voor de financiële administratie.

Taak– en functieomschrijving wedstrijdleider

De wedstrijdleider is verantwoordelijk voor de samenstelling van het wedstrijdprogramma. De wedstrijdleider draagt zorg voor starttijden bij Vistabella en deelt de flights in voor de wedstrijddagen. Vervolgens draagt hij of zij er zorg voor dat de leden middels e-mail geïnformeerd worden over hun starttijden. Na elke wedstrijd verwerkt de wedstrijdleider alle uitslagen in het systeem van E-Golf4U.

Taak– en functieomschrijving algemeen lid

Volgt spoedig

 

 

 

 

REGELS EN OMGANGSVORMEN  

Tijdens de Algemene Ledenvergaderingen wordt speciale aandacht besteedt aan het correct invullen van de scorecards. HIerdoor wordt het leven van de wedstrijdleider eenvoudiger en kan de prijsuitreiking snel plaatsvinden. We merken dat dit begint te werken. De kaarten worden na de wedstrijd tussen Speler en Marker gecontroleerd, waar nodig gecorrigeerd en door beiden ondertekend ingeleverd. Prima. 

Een ander wezenlijk punt is hoe te handelen met onduidelijke regelsituaties in de baan. We horen regelmatig dat er welles-nietes discussies plaatsvinden tijdens de wedstrijd met als gevolg twee verliezers en een verpeste sfeer in de flight. Soms komt de Marker zijn beklag doen bij de wedstrijdleider maar meestal niet. Om dit soort situaties te voorkomen vinden we het nodig om de verantwoordelijkheden van de Speler en Marker nog eens te benoemen. 

  1. De Speler hoort in alle gevallen tijdens het spel te handelen volgens de regels zoals gehanteerd door de NGF.
  2. De Marker hoort het aantal slagen van de Speler bij te houden en dit getal op de kaart te zetten. Uiteraard na afstemming met de speler nadat deze heeft uitgeholed.
  3. Is er onenigheid over een situatie, dan de score invullen (die van de Marker) en een aantekening maken op de kaart. De kaart kan dan niet worden ondertekend omdat er onenigheid is. De discussie kan dan gevoerd worden aan de wedstrijdtafel na de wedstrijd en dus niet zoals nu in de baan met ergernis en oponthoud als gevolg.
  4. Als de Marker dit niet doet dan is hij mede schuldig aan het foutief invullen van een score. Marker zijn is geen vrijblijvende functie maar een verantwoordelijkheid.
  5. De wedstrijdleider accepteert geen commentaar na de wedstrijd als dat niet wordt gedaan door Speler en Marker gezamenlijk voorzien van de kaart met de aantekening.

We hebben het hier dus over verantwoordelijkheden van de leden.

 En tot slot, we hebben allemaal weleens een ¨off-day¨. Statistisch gezien spelen golfers maar 1 op de drie keer in hun buffer of beter. De realiteit is dus dat je 2 van de 3 keer minder speelt. Geeft niks, hoort bij het spelletje. Maar, heb je dan die slechte dag, ga dan niet lopen morren, 30 meter voor je flightgenoten of zeer geïnteresseerd in de baan lopen. Je bewijst er jezelf maar vooral je flightgenoten geen dienst mee.

 Als we dit normaal als volwassen mensen toepassen en vooral ook relativeren tijdens het spelletje dan maakt dat het spelen bij Golf Holanda nog vrolijker. We spelen niet om een prijs van een miljoen, niet van 100 euro maar slechts om een fles wijn van 3 euro en/of een doosje ballen.